കേവല മര്‍ത്ത്യ (നഖക്ഷതങ്ങള്‍ )

March 30, 2012 എഴുതിക്കൂട്ടിയവൻ NiKHiS

Musician    Bombay Ravi (ബോംബെ രവി )
Lyricist(s)    ONV Kurup (ഓ എന്‍ വി കുറുപ്പ് )
Year             1986
Singer(s)    P Jayachandran (പി ജയചന്ദ്രന്‍ )
Raga(s) Used Sudha Dhanyasi (ശുദ്ധധന്യാസി )
Actors         Vineeth,Saleema,Monisha
__________________________________________
കേവലമര്‍ത്ത്യഭാഷ കേള്‍ക്കാത്ത 
ദേവദൂതികയാണു നീ (കേവല)
ഒരു ദേവദൂതികയാണു നീ 


ചിത്രവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ നൃത്തമാടും നിന്‍ 
ഉള്‍പ്രപഞ്ചത്തിന്‍ സീമയില്‍
ഞങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാത്ത പാട്ടിലെ 
സ്വരവര്‍ണ്ണരാജികളില്ലയോ 
ഇല്ലയോ... ഇല്ലയോ...
(കേവല...)


അന്തരശ്രുസരസ്സില്‍ നീന്തിടും 
ഹംസഗീതങ്ങളില്ലയോ 
ശബ്‌ദസാഗരത്തിന്‍ അഗാധ-
നിശ്ശബ്‌ദശാന്തതയില്ലയോ 
ഇല്ലയോ... ഇല്ലയോ...
(കേവല...) 

Reactions: