അനുരാഗത്തിന്‍ വേളയില്‍

July 28, 2012 എഴുതിക്കൂട്ടിയവൻ NiKHiS

തട്ടത്തിന്‍ മറയത്ത്
സംഗീതം ഷാന്‍ റഹ്മാന്‍
രചന    വിനീത്‌ ശ്രീനിവാസന്‍
ഗായകൻ വിനീത്‌ ശ്രീനിവാസന്‍
_____________________________________

ആ................................
അനുരാഗത്തിന്‍ വേളയില്‍
വരമായ്‌ വന്നൊരു സന്ധ്യയില്‍
മനമേ നീ പാടൂ...പ്രേമാര്‍ദ്രം...
(അനുരാഗത്തിന്‍...)
ഉലയുന്നുണ്ടെൻ നെഞ്ചകം
അവളീ മണ്ണിന്‍ വിസ്മയം
ഇനി എന്റെ മാത്രം...എന്റെ മാത്രം...
(അനുരാഗത്തിന്‍...)

സാഹെ ബാ...സാഹെ ബാ...സാഹെ ബാ...സാഹെ ബാ...
സാഹെ ബാ...സാഹെ ബാ...സാഹെ ബാ...(2)
സാഹെ ബാ...സാഹെ ബാ...സാഹെ ബാ...

നുരയുമോരുടയാടയില്‍ (2)
മറയുവതു നിന്റെ അഴകോ....
കനവിലിന്നൊരു കനിവുമില്ലാ-
തിനിയാ മുറിവു തന്നു നീ ....
നിറയൂ ....ജീവനില്‍ നീ നിറയൂ...
അണയൂ...വിജനവീഥിയില്‍ അണയൂ...
അവളെന്‍ നെഞ്ചിന്‍ നിസ്വനം..ഓ...
അവള്‍ ഈ മണ്ണിന്‍ വിസ്മയം...ഓ...
കുളിരുന്നുണ്ടീ തീനാളം....


അനുരാഗത്തിന്‍ വേളയില്‍
വരമായ്‌ വന്നൊരു സന്ധ്യയില്‍
മനമേ നീ പാടൂ...പ്രേമാര്‍ദ്രം...
ഉലയുന്നുണ്ടെൻ നെഞ്ചകം
അവളീ മണ്ണിന്‍ വിസ്മയം
ഇനി എന്റെ മാത്രം...എന്റെ മാത്രം...
അനുരാഗത്തിന്‍....
വരമായ്‌ വന്നൊരു....
മനമേ നീ...പ്രേമാര്‍ദ്രം.....

Reactions: