മൗനം ചോരും നേരം(ഓം ശാന്തി ഓശാന)

May 11, 2014 എഴുതിക്കൂട്ടിയവൻ NiKHiS
ചിത്രം  : ഓം ശാന്തി ഓശാന
വര്‍ഷം: 2014
ഗാനരചയിതാവു്:  നവീൻ മാരാർ
സംഗീതം    :  ഷാൻ റഹ്മാൻ
ആലാപനം:  റീനു റസാക്ക്

മൗനം ചോരും നേരം കണ്ണിൽ തേടി ഞാൻ
നിൻ സ്‌നേഹം തെല്ലും  നോക്കാൽ
നെഞ്ചിൽ പെയ്യും നീയേ ...
മൗനം ചോരും നേരം കണ്ണിൽ തേടി ഞാൻ
നിൻ സ്‌നേഹം തെല്ലും  നോക്കാൽ
നെഞ്ചിൽ പെയ്യും നീയേ ...
മിഴിയാകെ തേടും കാവ്യം നീയാണെ
മീട്ടും വിരലുകളെന്നും ഞാനാണേ
കാതാകെ കേൾക്കും പാട്ടിൽ നീയാണെ
മൂളും ചുണ്ടുകളിന്നും ഞാനാണേ
ഞാൻ നിഴലായി മാറുന്നു
കണ്ണിൽ തേൻ ചോരുന്നു
മിഴിയിൽ നീ അകലെ എൻ കണ്ണിൽ കണിയായി
കണിയായീ
മൗനം ചോരും നേരം കണ്ണിൽ തേടി ഞാൻ
നിൻ സ്‌നേഹം തെല്ലും  നോക്കാൽ
നെഞ്ചിൽ പെയ്യും നീയേ..ഏ ..ആ
നീയേ...ആ ..

Reactions: