വാതിലില്‍ ആ വാതിലില്‍

May 13, 2014 എഴുതിക്കൂട്ടിയവൻ NiKHiS

ഉസ്താദ് ഹോട്ടല്‍
2012
സംഗീതം ഗോപി സുന്ദർ
രചന റഫീക്ക്‌ അഹമ്മദ്‌
ഗായകര്‍ ഹരിചരണ്‍ ,കോറസ്‌


__________________________________


വാതിലില്‍ ആ വാതിലില്‍ കാതോര്‍ത്തു നീ നിന്നില്ലേ
പാതിയില്‍ പാടാത്തൊരാ തേനൂറിടും ഇശലായ് ഞാന്‍
വാതിലില്‍ ആ വാതിലില്‍ കാതോര്‍ത്തു നീ നിന്നില്ലേ
പാതിയില്‍ പാടാത്തൊരാ തേനൂറിടും ഇശലായ് ഞാന്‍
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചേര്‍ന്നൂ
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചേര്‍ന്നൂ

കാണാനോരോ വഴി തേടി കാണും നേരം മിഴി മൂടി
ഓമലേ.... നിന്നീലയോ
നാണമായ് വഴുതീലയോ
പുന്നാരം..
ചൊരിയുമളവിലവള്‍ ഇളകി മറിയുമൊരു കടലായി..
കിന്നാരം...
പറയുമഴകിലവള്‍ ഇടറിയുണരുമൊരു മഴയായി..
കളിചിരിനിറവുകള്‍ കണിമലരിതളുകള്‍
വിടരുവതരുമയിലായ്‌...
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ താനേ..
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ താനേ...
(വാതിലില്‍ )

ഏതോ കതകിന്‍ വിരി നീക്കി നീലകണ്മുനയെറിയുമ്പോള്‍
ദേഹമോ തളരുന്നുവോ മോഹമോ വളരുന്നുവോ
നിന്നോളം ...
ഉലകിലൊരുവളിനി അഴകു തികയുവതിനില്ലല്ലോ
മറ്റാരും...
വരളും ഉയിരിലിനി കുളിരുപകരുവതിനില്ലല്ലോ
ഓ...
നറുമൊഴി അരുളുകള്‍ കരളിലെ കുരുവികള്‍
കുറുകുവതനുപമമായ്‌...
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ താനേ...
ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ താനേ...
( വാതിലില്‍ )

Reactions: