കാർമുകിലില്‍

June 03, 2012 എഴുതിക്കൂട്ടിയവൻ NiKHiS

ബാച്ചിലർ പാർട്ടി
2012
സംഗീതം      :      രാഹുൽ രാജ്
രചന              :     റഫീക്ക് അഹമ്മദ്
ഗായകർ     :     നിഖിൽ മാത്യു ,ശ്രേയ ഗോഷാൽ

‌‌‌____________________________________

കാർമുകിലില്‍ പിടഞ്ഞുണരും
തുലാമിന്നലായീ നീ
വാതിലുകള്‍ തുറന്നണയും
നിലാനാണമായീ നീ..
വിവശമെന്തോ കാത്തിരുന്നും
അലസമേതോ മൗനമാര്‍ന്നും
വിവശലോലം കാത്തിരുന്നു
അലസമേതോ മൗനമായ്
പറയാതറിഞ്ഞു നാം....
പാതിരയോ പകലായ്
മുള്ളുകളോ മലരായ്...
പ്രിയാമുഖമാം നദിയില്‍
നീന്തിയലയും...മിഴികള്‍...

തൂമഞ്ഞും തീയാവുന്നു
നിലാവില്‍ നീ...വരില്ലെങ്കില്‍
ഓരോരോ മാത്രയും ഓരോ യുഗം
നീ പോവുകില്‍...
പാതിരയോ പകലായ്
മുള്ളുകളോ മലരായ്...
പ്രിയാമുഖമാം നദിയില്‍
നീന്തിയലയും...മിഴികള്‍...

ഈ നെഞ്ചില്‍ കിനാവാളും
ചിരാതില്‍ നീ തിളങ്ങുമ്പോള്‍
ഓരോ സുഹാസവും ഓരോ ദലം
നീ പൂവനം....
(കാർമുകിലില്‍.....)

Reactions: