കാതോടു കാതോരം (കാതോടു കാതോരം )

December 06, 2010 എഴുതിക്കൂട്ടിയവൻ NiKHiS
കാതോടു കാതോരം (കാതോടു കാതോരം )
Musician  : Bharathan (ഭരതന്‍)
Lyricist(s)  :  ONV Kurup (ഓ എന്‍ വി കുറുപ്പ് )
Year          : 1985
Singer(s)  : Lathika (ലതിക )
Raga(s) Used : Vrindavana Saranga (വൃന്ദാവന സാരംഗ )
Actors : Saritha,Mammootty


_______________________________


ലാലാല ലാ.. ലാ..ല
ആഹാഹ ആ മന്ത്രം
........ ലാ..ലാ..ല വിഷു പക്ഷി പോലെ

കാതോടു കാതോരം തേന്‍ ചോരുമാമന്ത്രം
ഈണത്തില്‍, നീ ചൊല്ലി, വിഷു പക്ഷി പോലെ
കാതോടു കാതോരം തേന്‍ ചോരുമാമന്ത്രം
ഈണത്തില്‍, നീ ചൊല്ലി, വിഷു പക്ഷി പോലെ

കുറുമൊഴി കുറുകി കുറുകി നീ
ഉണരു വരിനെല്‍ കതിരിന്‍ പിരിയില്‍
അരിയ പാല്‍മണികള്‍ കുനുഗി(?) നെന്‍മണിതന്‍
കുലകള്‍ വെയിലില്‍ ഉലയെ
കുളിരു പെയ്തെളിയ(?)കുഴലുമൂതി ഇനി കുറുമൊഴി ഇതിലേ വാ
ആരോ പാടി പെയ്യുന്നു തേന്‍മഴകള്‍
ചിറകില്‍(?)ഉയരും അഴകേ
മണ്ണു പൊന്നാക്കും
മന്ത്രം നീ ചൊല്ലി തന്നൂ പൊന്നിന്‍ കനികള്‍

കാതോടു കാതോരം തേന്‍ ചോരുമാമന്ത്രം
ഈണത്തില്‍, നീ ചൊല്ലി, വിഷു പക്ഷി പോലെ

തളിരിലെ പവിഴമുരുകുമീ
ഇലകള്‍ ഹരിതമണികള്‍ അണിയും
കരളിലെ പവിഴമുരുകി വേറെയൊരു
കരളിന്നിഴയില്‍ ഉറയും
കുളിരു പെയ്തെളിയ(?)കുഴലുമൂതി ഇനി കുറുമൊഴി ഇതിലേ വാ
ആരോ പാടി തേകുന്നു തേനലകള്‍
കുതിരും നിലമിതുഴുതൂ മണ്ണു പൊന്നാക്കും
മന്ത്രം നീ ചൊല്ലി തന്നൂ പൊന്നിന്‍ കനികള്‍

കാതോടു കാതോരം തേന്‍ ചോരുമാമന്ത്രം
ഈണത്തില്‍, നീ ചൊല്ലി, വിഷു പക്ഷി പോലെ
കാതോടു കാതോരം തേന്‍ ചോരുമാമന്ത്രം
ഈണത്തില്‍, നീ ചൊല്ലി, വിഷു പക്ഷി പോലെ

Reactions: