ദേവദാരു പൂത്തു (എങ്ങിനെ നീ മറക്കും )

November 04, 2010 എഴുതിക്കൂട്ടിയവൻ NiKHiS
Musician       :        Shyam (ശ്യാം )
Lyricist(s) : Chunakkara Ramankutty (ചുനക്കര രാമന്‍കുട്ടി )
Year : 1983
Singer(s)       :        KJ Yesudas,P Susheela (കെ ജെ യേശുദാസ്‌,പി സുശീല )
Actors : Shankar, Menaka, Mohanlal, Sankaradi, Sukumari

____________________________________________________


ദേവദാരു പൂത്തു എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍ (൨)
നിദാന്തമാം തെളിമാനം പൂത്ത നശീഥിനിയില്‍
// ദേവദാരു പൂത്തു എന്‍ .. .. //


നിഴലും പൂനിലാവുമായ് ദൂരേ വന്നു ശശികല

നിഴലും പൂനിലാവുമായ് ദൂരേ വന്നു ശശികല
മഴവില്ലിന്‍ അഴകായി ഒരു നാളില്‍ വരവായി

ദേവദാരു പൂത്തു (എങ്ങിനെ നീ മറക്കും )
ദേവദാരു പൂത്തു എന്‍ .. .. //

വിരിയും പൂങ്കിനാവുമായ് ചാരേ നിന്നു തപസ്വനി

വിരിയും പൂങ്കിനാവുമായ് ചാരേ നിന്നു തപസ്വനി
പുളകത്തിന്‍ സഖി ആയി വിരിമാറില്‍ കുളിരായി‌
ഏഴു സ്വരങ്ങള്‍ പാടാന്‍ വന്നു ഗായകന്‍
ദേവദാരു പൂത്തു എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍
എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍
എന്‍ മനസ്സിന്‍ താഴ്വരയില്‍

Reactions: